top of page

Solbacka Strand är beläget norr om Norrtäljeviken, ett par kilometer öster om Norrtälje centrum. Projektet förvärvades 2013 av Credentia AB.

solbacka.jpg
Solbacka_strand1-785x442.jpg
Solbacka_strand5-455x310.jpg
Solbacka_strand2-290x310.jpg
Solbacka_strand4-455x310.jpg

Detaljplan för 60 småhustomter och 150 lägenheter

Stadsutveckling har utarbetat detaljplan för Solbacka Strand som är beläget norr om Norrtäljeviken, ett par kilometer öster om Norrtälje centrum och med direktkontakt med vattnet. Området planeras för ca 60 småhustomter och 150 lägenheter i punkthus om fem till sju våningar. I den norra delen planeras för ett äldreboende med cirka 50 lägenheter samt för butiksanläggning.

Sjönära småhusbebyggelse

På den öppna marken mellan Vätövägen och 150 meter från stranden föreslås småhusbebyggelse, på den norra delen 29 smala tomter med gavelställda hus i två våningar och på den södra delen 33 gavelställda hus i ett och två plan med något bredare tomter. Alla byggnader är tänkta att uppföras som gruppbebyggelse.

Utöver utblicksmöjligheten från Vätövägen över tvåvåningshusen lämnas en ”grönkil”, som vidgar sig mot vattnet och binder samman den övre delen med den nedre med en gång- och cykelväg. Här anläggs också utjämningsdamm för dagvattnet.

På skogshöjden föreslås i sluttningen närmast åkermarken fyra lamellhus i fem våningar med sammanlagt 60 lägenheter. Ovanför och i ”luckorna ” mellan dessa redovisas tre punkthus i sex våningar med 69 lägenheter totalt. Alldeles väster om gaveln på den gamla ladugårdsbyggnaden föreslås ytterligare ett punkthus i sju våningar med 27 lägenheter. De nya byggnaderna placeras så att tre av Telgegårdens byggnader kan bevaras och med beaktande av inmätta ekar.

På platån väster om Telgegårdens nuvarande anslutning till Vätövägen föreslås en vinkelformad byggnad i tre våningar för vårdboende med 54 platser. På den öppna marken i planens nordöstra hörn föreslås en byggrätt för handelsändamål på högst 800 kvm med parkering för cirka 90 bilar. Om handel inte blir aktuell föreslås skoländamål som alternativ markanvändning.

Fakta

Projektnamn

Solbacka Strand

Område

Norrtälje

Beställare

Stadsutveckling i partnerskap/Index Projekt AB

Tomtareal

Ca 14 ha

Byggrätt

Ca 26 000 kvm

Beskrivning

Markanläggning för nybyggnad av ca 60 småhustomter, 150 lägenheter, vårdboende 50 lägenheter och handel/ skola. Planläggning 2009 med byggstart för infrastruktur sommaren 2010. Vid stranden anläggs en marina för cirka 100 båtar. Projektet sålt i och med färdigställd detaljplan.

bottom of page